Najboljše trajnostno poročilo za leto 2008 je pripravila Luka Koper

Pripravili smo ga kot posebno publikacijo, ki je sestavni del Letnega poročila Skupine Luke Koper za 2008. Kot tako je bilo poročilo podvrženo posebni, neodvisni reviziji. To je opravilo Slovensko društvo ZN za trajnostni razvoj, ki deluje v mednarodni mreži Global Compact pod okriljem OZN. Revizorji so izdali certifikat, ki potrjuje, da je to poročilo kakovosten mehanizem odgovornosti in pionirski korak k širjenju najboljše prakse.

V publikaciji smo bralcu uspeli približati Luko Koper kot sodobno in urejeno družbo, ki je pri vsakodnevnem poslovanju zavezana ne samo doseganju poslovne uspešnosti, ampak v enaki meri tudi odgovornosti do svojega naravnega in družbenega okolja.

V poročilu smo osvetlili vse pomembne poslovne rezultate iz leta 2008 tudi s prikazi, kako vzpostavljamo ravnotežje med ekonomskimi zahtevami na eni ter socialnimi in okoljskimi vidiki na drugi strani.

Posebno poglavje poročila obravnava zadovoljstvo in varnost zaposlenih kot ključnih nosilcev kakovosti v družbi. V trajnostno poročilo smo zapisali, kako smo sodelovali z lokalno skupnostjo, državo in inštitucijami EU, pa tudi kako vzdržujemo naše odnose z mediji. Konkretno je opisana naša podpora športu, kulturi, šolstvi, in humanitarnim dejavnostim.

Še posebno je v poročilu izpostavljen naš odnos do naravnega okolja. Navedena in opisana so naša prizadevanja za omejevanje neugodnih vplivov pristaniške dejavnosti na okolje ter za varčno porabo naravnih virov in gospodarno ravnanje z odpadki. Ob tem so prikazani tudi rezultati spremljanja in meritev vplivov na okolje ter naši načini obveščanja javnosti o teh podatkih.

Pri tehnični pripravi publikacije je sodelovalo podjetje Studio Kernel iz Kopra.