Zaposlene v Luki Koper smo vprašali, kako zadovoljni so z delom, razmerami …

Sčasoma smo anketiranje zaposlenih začeli izvajati vsaki dve leti, saj je rok enega leta prekratek, da bi zaposleni vidneje občutili učinke sprejetih ukrepov za izboljšanje.
Cilja anketiranja sta vsaj 50% udeležba zaposlenih na anketiranju in vsaj ohranitev višine zadnje ocene zadovoljstva. Letos smo oba cilja dosegli oziroma presegli.

Analiza spomladanskih rezultatov anketiranja v delniški družbi je pokazala, da smo kljub dogodkom zadnjih dveh let, ki so se zvrstili v podjetju in v povezavi z njim ter splošnim razmeram na trgu, ki so zagotovo vplivali tudi na zadovoljstvo zaposlenih, dosegli dobre rezultate. Ob tem smo s strani zaposlenih dobili tudi vrsto konstruktivnih predlogov, ki jih bomo preučili in tiste najbolj relevantne in realno izvedljive tudi upoštevali.

Povprečna ocena organizacijske klime, pripadnosti in zadovoljstva zaposlenih  na ravni Luke Koper, d.d. je visoka in znaša 3,97 (na lestvici  ocen od 1 do 5). V primerjavi z zadnjimi rezultati smo oceno izboljšali, najbolj na področju organiziranosti izvajanja  in plačnega sistema.  Najboljše so zaposleni ocenili prakso, povezano s kakovostjo dela. Zelo visoka ostaja in se še povečuje pripadnost zaposlenih Luki, kar je nedvomno naša prednost, saj so za dolgoročno uspešnost podjetja ključnega pomena ljudje.

Rezultati anketiranja so bili predstavljeni zaposlenim v internem časopisu Luški glasnik, z namenom iskanja in odpravljanja razlogov za nezadovoljstvo pa so bile po posameznih organizacijskih enotah organizirane problemske delavnice. Rezultati so nam v pomoč pri nadaljnjih ukrepih, ki jih lahko izvedemo za doseganje še večjega zadovoljstva podjetju pripadnih delavcev in pozitivne delovne klime.