Sedaj tudi »0n-line« meritve hrupa

Od danes naprej so na tem spletnem mestu na voljo tudi on-line podatki o povprečni urni ravni hrupa na dveh merilnih mestih na obrobju pristanišča in sicer v smeri proti Bertokom in v smeri proti Ankaranu.  Izmerjen podatek v dB(A) obarvan zeleno pomeni, da je meritev pod mejno vrednostjo, obarvan rdeče, pa da je dovoljena vrednost prekoračena.

V spodnji preglednici so navedene  skrajne jakosti hrupa: Ldan, Lvečer, Lnoč in Ldan večer noč(povprečje), kot jih predpisuje veljavna Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. Območje koprskega pristanišča spada v IV. stopnjo , stanovanjski objekti v okolici pa v III. stopnjo varstva pred hrupom v naravnem in življenjskem okolju.

Stopnja varstva pred hrupom

Ldan [dBA]

Lvečer [dBA]

Lnoč [dBA]

Ldan večer noč [dBA]

III. območje

58

53

48

58

IV. območje

73

68

63

73

 Meritve hrupa v letu 2008 (podatki za leto 2009 še niso dokončni) so pokazale malce povišane vrednosti, kar je bila posledica gradbenih del pri podaljševanju prvega pomola (predvsem zabijanje pilotov) in širitve dejavnosti potniškega prometa (rušenje skladišč 7 in 8, povečanje števila potniških ladij). Upoštevati pa velja tudi zunanje dejavnike, kot so hrup iz naselij, promet in podobno.