Merimo za vas

Več let smo pripravljali vsebino in vse potrebno za uresničitev EU projekta SAFEPORT – Obvladovanje industrijskih in okoljskih tveganj v pristanišču, ki sodi v program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013. V okviru projekta je projektni partner Inštitut Andreja Marušiča nabavil merilno opremo, ki nam bo omogočala zagotavljanje dodatnih meritev kvalitete morja in zraka, hitro obveščanje in ukrepanje v primeru onesnaženj morja ali zraka, pomaga pa nam lahko tudi pri ocenjevanju vplivov morebitnih okoljskih nesreč. Pri izbiri opreme smo upoštevali tako pričakovanja lokalne skupnosti, zakonodaje, prepoznanih okoljskih tveganj, ugotovitve varnostnih poročil ter ocene ogroženosti za primere nesreč.

REBEKA o kvaliteti luškega morja, nova naprava za prah pa o koprskem zraku

Od julija je na zeleni signalni boji, ki smo jo poimenovali REBEKA, pred vhodom v tretji bazen nameščena sonda za spremljanje splošnih parametrov kvalitete morja. Zaradi izpopolnitve monitoringa emisije prašnih delcev z območja pristanišča smo se odločili še za postavitev sodobne merilne naprave na potniški terminal, kjer spremljamo kvaliteto zraka (prašenje) proti mestnemu jedru Kopra. Podatke obeh novih merilnih naprav že lahko spremljate na vstopni strani Živeti s pristaniščem, kamor se že dobra tri leta stekajo podatki z ostalih merilnih naprav iz pristanišča.

Opremili smo se še z detektorji razlitij

Pri morebitnih razlitjih v morje je ključna hitrost intervencije, zato smo postavili tudi tri detektorje za identifikacijo razlitij. Nameščeni so ob potniškem terminalu, na koncu prvega pomola in na terminalu tekočih tovorov v drugem bazenu. Gre za sodobne optične senzorje, ki so nameščeni nad vodno gladino in zaznajo razlitja tudi v temi in sproža alarm v našem Varnostno nadzornem centru.

 

Večina opisane merilne opreme se napaja s pomočjo sončne energije, meritve pa se sproti pošiljajo na strežnik spletnega mesta Živeti s pristaniščem in odgovornim osebam. Tako smo zagotovili bistveno boljše obvladovanje okoljskih vplivov in še izboljšali obstoječo merilno mrežo.