Kakovost morskih sedimentov

Morski sedimenti so odličen pokazatelj onesnaženosti morja, saj se onesnažila odlagajo vanje skozi daljše časovno obdobje. Vzorčili smo jih v vseh treh luških bazenih tako na površini kot na globini enega metra, kjer ni več pričakovati vplivov pristaniške dejavnosti, ter na sredini Koprskega zaliva kot referenčno točko (skupno 14 vzorcev). Na Inštitutu za ekološke raziskave ERICo, ki je opravilo analizo, so ugotovili, da noben vzorec sedimentov iz luških bazenov nima lastnosti nevarnega odpadka in da ni bistvenih odstopanj med rezultati kemijskih analiz vzorcev luških sedimentov in sedimentov na referenčni točki v Koprskem zalivu. Izvajalci meritev pa so še ugotovili, da se v drugem luškem bazenu pozna vpliv reke Rižane in iztoka centralne komunalne čistilne naprave Koper.

 

V Luki Koper smo zelo pozorni na vplive, ki jih ima pristaniška dejavnost na okolje, zato je spremljanje in obvladovanje le teh del naših rednih delovnih aktivnosti.