Naplavine v luškem akvatoriju

V Luki Koper je že od leta 2005 opravljamo del obvezne državne gospodarske javne službe vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč morja. Leta 2008 je bilo s podpisom Koncesijske pogodbe za opravljanje pristaniških dejavnosti, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture na območju koprskega tovornega pristanišča natančno definirano območje izvajanja koncesije ter s tem vse pravice in dolžnosti koncesionarja, med drugim tudi skrb za redno vzdrževanje akvatorija. Ta nam nalaga, da z rednimi pregledi zagotavljamo obstoječo raven varstva pred škodljivim delovanjem morja, in sicer z rednim odstranjevanjem naplavin, odpadkov ter drugih odvrženih predmetov iz morja in z vodnih ter priobalnih zemljišč. Zagotavljati moramo njihovo predelavo ali odlaganje na ustrezno deponijo ter izvedbo drugih ukrepov za varnost pred škodljivim delovanjem morja na območju koncesije. Izvajanje naštetih storitev je organizirano v okviru delovanja enote varovanja morja, operativno izvajanje nalog pa je poverjeno hčerinskemu podjetju Luka Koper INPO.

 

»V koprskem pristanišču nimamo samo velikih ladij, temveč v našem akvatoriju plujejo še vlačilci, piloti, privezovalci, pobiralci odpadkov z ladij, Slovenska vojska, Policija, Uprava RS za pomorstvo, koncesionar za vzdrževanje objektov za varnost plovbe in še kdo, zato je tudi obveščanje o nevarnostih na plovni poti zelo pomembno«, je povedal vodja enote varovanja morja Jure Barovič.

 

Bistvenega pomena je zgodnje zaznavanje nevarnosti ter takojšnje ukrepanje. Pristojne službe izvajajo monitoring neprestano, vanj pa so praktično vključeni vsi zaposleni. Pomemben člen pri izvajanju monitoringa je tudi video nadzorni sistem. Zaposleni v enoti varovanja morja imajo ustrezno znanje, izkušnje in opremo za varno, pravočasno in učinkovito ukrepanje. V pristanišču so prisotni 24 ur na dan, vse dni v letu, tako da gre v primeru potrebe po posredovanju za vprašanje minut. Po prejetju obvestila o opaženih naplavinah izplujejo z namenskimi plovili ter najdene naplavine odstranijo. Večje kose zvlečejo do obale, tam pa jih iz morja poberejo z dvigali. Po potrebi se v »reševanje« vključijo tudi luški terminali, za ustrezno predelavo oz. uničenje pa poskrbijo v luškemu centru za ravnanje z odpadki.

 

V primeru industrijskih nesreč, ki se lahko zgodijo v akvatoriju pristanišča ukrepamo skladno z načrti in delovnimi navodili. Pomembno je, da se morebitna onesnaženja ne vplivajo na okolje in se ne razširijo izven pristanišča.