Kakšni sosedje smo?

Raziskavo javnega mnenja izvajamo že od leta 2010, letos je bila izvedena septembra. Anketiranih je bilo 505 prebivalcev iz Mestne občine Koper (KS Koper – Center, KS Semedela, KS Žusterna, KS Bertoki, KS Hrvatini) in Občine Ankaran, ki so oblikovali statistično uravnotežen vzorec.

Vpliv pristaniške dejavnosti na okolje
Največ vprašanih meni, da njihovo lokalno okolje najbolj onesnažuje pristaniška dejavnost (37%, lani 29%), nato cestni promet (28%), industrija v Trstu (12%) in najmanj kurišča (3%).
Kateri pa so po mnenju naših sosedov največji negativni vplivi pristaniške dejavnosti na okolje? Polovica jih meni, da je to prah, 43 % hrup, onesnaženo morje (36 %), povečevanje cestnega prometa (17 %), uničevanje naravnega okolja 11 %, ogrožanje rastlinskih in živalskih vrst 9 % in svetloba 9 %.
Vzpodbudno je, da se je delež anketiranih, ki meni, da Luka Koper precej ali zelo skrbi za varovanje okolja, s 46 % v letu 2019 povzpel na 50 %. Povprečna ocena (na lestvici od 1 do 5) je v primerjavi z letom 2019 le rahlo padla s 3,8 na 3,6.

Naša uspešnost ocenjena s ‘prav dobro’
90 % (lani 84 %) anketiranih meni, da je Luka Koper uspešna ali zelo uspešna gospodarska družba s povprečno oceno 4,5 (lani 4,3). 84 % anketiranih meni, da je Luka Koper ugledna ali zelo ugledna gospodarska družba, kot neugledno pa jo je ocenil dober odstotek vprašanih. Povprečna ocena je znašala 4,2 (lani 4,1).

Luka Koper je družbeno odgovorno podjetje
Na vprašanje Koliko po vašem mnenju Luka Koper prispeva k gospodarskemu razvoju države večina anketiranih (78 %) odgovarja veliko/zelo veliko, kar je podobno kot lani.
24 % anketiranih je vedelo, da Luka Koper prispeva 10,3 mio € v proračun Mestne občine Koper in Občine Ankaran iz naslova koncesnine in NUSZ. Večina vprašanih (51 %) je menila, da je znesek ravno pravšnji, 26 % (lani 18 %) pa, da bi morala prispevati več.
Kar precej več vprašanih kot lani (38 % , lani 30 %) je vedelo, da Luka Koper nameni 1,4 milijona € sponzorstvom in donacijam. Večina anketirancev (56 %, lani 53 %) je ocenila, da je znesek ravno pravšnji, 31 % (lani 26 %) vprašanih pa, da je prenizek.
87 % (80 %) anketiranih se strinja, da je Luka Koper družbeno odgovorno podjetje.

Skupnost pozna in podpira razvojne projekte Luke Koper
80 % vprašanih je seznanjenih z načrti za podaljšanje pomolov oz. širitev pristanišča v zaledje. Od teh se jih z načrti strinja 78 % (lani 71 %).
Konkretne projekte so anketiranci komentirali takole: 71 % (lani 67%) anketiranih podpira podaljšanje prvega pomola, 68 % (5 % več kot lani) vprašanih podpira podaljšanje drugega pomola, 53 % (5 % več kot lani) vprašanih podpira širitev na Ankaransko bonifiko.

Zaupanje v našo verodostojnost
Skoraj 30 % (lani 22 %) vprašanih meni, da najbolj verodostojne informacije v zvezi s poslovanjem in načrti pristanišča dajejo predstavniki Luke Koper, sledijo mediji (19%) in neodvisni strokovnjaki (12,7%).

Luški vozli povezujejo
Enkrat letno povzetek zanimivosti in ključnih dosežkov iz pristanišča strnemo v tiskano revijo Luški vozli in jo pošljemo v več kot 15.000 nabiralnikov po izbranih krajevnih skupnostih v Mestni občini Koper in Občini Ankaran. Z Vozli povezujemo pristaniško in lokalno skupnost, zato nas še posebej veseli, da kar 68% anketirancev vsebino revije ocenjuje kot odlično/prav dobro.