Naše trajnostno ogledalo

V Luki Koper, d. d., smo tudi letos pripravili trajnostno poročilo, v katerem smo predstavili dosežke in izzive na področju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja. V nadaljevanju povzemamo ključne informacije.

Kdo smo Luka Koper?

Če bi želeli izrisati profil tipičnega luškega zaposlenega bi rekli, da je to: moški (žensk je le 150, torej 10 %), star med 30 in 50 let (teh je 71 %,), prihaja z Obalno-kraške regije (89 % vseh zaposlenih), s V. stopnjo izobrazbe (teh je 30 %, in ima pogodbo za nedoločen čas (98 %).

Na zadnji dan leta 2020 je Luka Koper, d. d., imela 1.535 zaposlenih ( -5 % v primerjavi z 2019). Na območju pristanišča pa srečamo še zaposlene iz ostalih odvisnih družb, skupno 163 zaposlenih ter agencijske delavce. Teh je bilo v lanskem letu 304. Agencijski delavci predstavljajo enega od treh stebrov novega poslovnega modela, ki vključuje še redno zaposlene in zunanje pogodbene partnerje.

Kako skrbimo za okolje?

Spremljanje in zmanjševanje vplivov na okolje sta del naših rednih aktivnosti, saj se dobro zavedamo vpliva, ki ga ima pristaniški dejavnost na okolje. Povprečna letna vrednost vseh meritev celokupnega prahu je v letu 2020 znašala 100 mg/m2 na dan, kar je 4 % manj kot v 2019. Letne povprečne koncentracije delcev prahu PM10 so bile pod zakonsko določeno vrednostjo 40 µg/m3. Meritve izvajamo na treh lokacijah v smeri Ankarana, Bertokov in Kopra.

Meritve hrupa izvajamo neprestano, čeprav je zakonsko predvidena frekvenca meritev le enkrat na 3 leta. Uporabljamo najsodobnejše tehnike merjenja, spremljanja in prikazovanja rezultatov, izdelujemo pa tudi letne karte hrupa, ki natančno prikazujejo območja ravni hrupa znotraj pristanišča in v njegovi okolici. Za aktivnosti zmanjševanja hrupa je družba v 2020 porabila 865.000 €, od tega je 200.000 € namenila v sklad Mestne občine Koper za izvajanje omilitvenih ukrepov za zmanjševanje vplivov pristaniške dejavnosti.

V lanskem letu smo bili aktivni tudi na področju energetske učinkovitosti, ki postaja vse bolj pomembna z vidika konkurenčnosti družbe. Skupna poraba energije za Luko Koper, d. d., je v letu 2020 znašala 258.553 GJ (gigadžul), od tega je bilo 20,7 % proizvedene iz obnovljivih virov energije Zmanjšali smo porabo goriva za 17,6 GJ in električne energije za 133 GJ.  V pristanišču je ob koncu leta 2020 električna energija poganjala 29 % viličerjev, 44 % dvigal RTG, 100 % RMG in 100 % obalnih dvigal.

Varni in zdravi pri delu

Luka Koper je lani prejela  certifikat kakovosti ISO 45001:2018 za sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu. Vsako leto izvajamo redna usposabljanja in preverjanja.  Za varnost pri delu skrbi 23 pooblaščencev.

Večji del leta je zaznamoval pojav novega koronavirusa, zato  je bil velik del aktivnosti usmerjen v preprečevanje širjenja bolezni. Kljub temu  je bila bolniška odsotnost le 3,82 % , odsotnost zaradi izolacije v primeru covid 19 pa zanemarljivih 0,22 %.

Želimo biti dobri sosedje

Ena od pomembnih aktivnosti na področju družbene odgovornosti so sponzorstva in donacije, ki omogočajo delovanje številnih društev s področij športa, kulture, ekologije, izobraževanja in humanitarnosti. Lani smo jim namenili 1,3 milijona evrov.

Dobri medsosedski odnosi temeljijo na odgovorni in transparentni komunikaciji. Facebook profil Luke Koper je lani dosegel več kot 10.000 sledilcev, v več kot 15.000 gospodinjstev v občinah Ankaran in Koper smo poslali trajnostno revijo Luški vozli, pomembno obletnico je praznoval naš časopis Luški glasnik,  ki že 50. let neprekinjeno izhaja v tiskani obliki.