Je Luka Koper dobra soseda?

Luka Koper je tako za Mestno občino Koper kot Občino Ankaran pomembna soseda, ki s svojo prisotnostjo vpliva na življenje lokalnega prebivalstva.  Že od leta 2010 zato izvajamo raziskavo javnega mnenja, ki jo je za leto 2022 opravila specializirana agencija Parsifal. V njej je sodelovalo skupno 465 prebivalcev Mestne občine Koper (KS Bertoki, KS Hrvatini, KS Koper-center, KS Semedela, KS Žusterna, KS Za gradom in KS Olmo-Prisoje) in Občine Ankaran. Poglejmo, kako so nas ocenili.

Pristaniška dejavnost in varovanje okolja

Polovica anketirancev je mnenja, da Luka Koper precej ali zelo dobro skrbi za varovanje okolja. Kot največjega onesnaževalca so prepoznali cestni promet (28 % vprašanih), sledi pristaniška dejavnost (25 %), ki je bila v anketi 2021 na prvem mestu s 37 % vprašanih in lokalna industrija (8 %). V manjšem deležu so bile omenjene ostale dejavnosti, industrija v Trstu in kurišča.

Kateri pa so po mnenju naših sosedov največji negativni vplivi pristaniške dejavnosti na okolje? 41 % jih meni, da je to hrup, prah (39 %), vpliv na morje (24 %), svetlobno onesnaževanje (18 %), povečanje cestnega prometa (15 %) in ogrožanje rastlinskih in živalskih vrst (9 %).

Uspešnost in ugled podjetja

Na vprašanje Kako ocenjujete ugled Luke Koper je 84 % anketirancev odgovorilo, da gre za zelo ugledno oziroma ugledno podjetje. Prav tako večina, kar 86 %, meni da je Luka Koper uspešna gospodarska družba. Povprečna ocena (na lestvici od 1 do 5) je v primerjavi z letom 2021 rahlo padla s 4,46 na 4,32.

Tudi tokrat smo anketirance vprašali, v kolikšni meri se strinjajo s trditvijo, da Luka Koper ustreza kriterijem družbeno odgovornega podjetja, kar meni (ustreza ali popolnoma ustreza) kar 80 % vprašanih.

Gospodarski pomen Luke Koper in prispevek v lokalno okolje

Anketirance smo vprašali tudi za mnenje, koliko Luka Koper prispeva h gospodarskemu razvoju države in večina (73 %) je odgovorila veliko/zelo veliko. V primerjavi z 2021 je ta odstotek za 6 % nižji.

20 % anketiranih je vedelo, da Luka Koper prispeva 10 milijonov evrov v proračun Mestne občine Koper in Občine Ankaran iz naslova koncesnine in nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Večina vprašanih (44 %) je menila, da je znesek ravno pravšnji, 18 % (v 2021 21 %) pa, da bi morala prispevati več. Polovica anketirancev je tudi mnenja, da je znesek v višini 1,3 milijona evra, ki ga je Luka Koper namenila sponzorstvom in donacijam, ravno pravšen. Da je prenizek jih meni 27 %. Glede projektov, ki jih Luka Koper podpira v lokalnem okolju, jih je večina naštela šport na splošno, FC Koper, odbojko, kulturo in rokomet.

Podpora razvojnim projektom

69 % vprašanih je seznanjenih z načrti za podaljšanje pomolov oz. širitev pristanišča v zaledje. Od teh se jih z načrti strinja 76 % (lani 72 %).

Anketiranci se strinjajo (58 %) s podaljšanjem severnega dela prvega pomola, s podaljšanjem drugega pomola (58 %), manj kot polovica (44 %) pa se strinja s širitvijo pristanišča na Ankaransko bonifiko.

Informiranost o Luki Koper

Po mnenju anketirancev najbolj (20 %, v 2021 17 %) verodostojne informacije v zvezi s poslovanjem in načrti pristanišča, dajejo prijatelji in znanci, sledijo predstavniki Luke Koper (18 %, v 2021 29%), mediji (17 %) in neodvisni strokovnjaki (12 %).