Vplivi pristanišča na okolje

Zeleno pristanišče – mislimo zeleno, delujemo zeleno.

Koprsko pristanišče je del mesta Koper in hkrati občutljivega naravnega okolja. Z dveh strani je obdano s strnjenim naseljem, v zaledju z naravnim okoljem posebne vrednosti, Škocjanskim zatokom, navzven pa ga objema občutljiv morski ekosistem. Vsak korak zato delamo z mislijo na naše sosede. Kakovost življenja prebivalcev želimo namreč izboljševati, in ne obratno. Naravo pa se prizadevamo ohranjali čim bolj neokrnjeno tudi za prihodnje rodove. To ni vedno enostavno, saj vse ni odvisno samo od nas. Vse izzive je treba razumeti in reševati v duhu dobrososedskih odnosov.

Vzpostavljamo ravnotežje med okoljskimi in socialnimi vidiki ter ekonomskimi zahtevami

Razvojna strategija Luke Koper temelji na okoljevarstvenem upravljanju. Izhaja iz načela: »Uvajati ukrepe, ki ne bodo zgolj zadostili zakonskim zahtevam, ampak z najboljšo tehnologijo tudi zmanjševali neželene vplive«.

Smo edino pristanišče v severnem Jadranu, ki ima vzpostavljene sisteme kakovosti za varovanje okolja, varnosti in zdravja pri delu, vodenja varnosti živil in druge. Imamo urejen okoljski sistem po najzahtevnejših okoljskih kriterijih sistema EMAS. Certifikat EMAS je Luka Koper prvič pridobila za leto 2010.

Cilj sistema EMAS je spodbujanje nenehnega izboljševanja okoljske uspešnosti organizacij, objektivno in redno vrednotenje uspešnosti sistema, zagotavljanje informacij o okoljski uspešnosti, odprt dialog z javnimi in drugimi zainteresiranimi stranmi ter ustrezno usposabljanje in vključevanje zaposlenih.

Naše glavne usmeritve pri varovanju naravnega okolja so:

  • uvajanje sodobne in varčne tehnologije,
  • stalno zmanjševanje emisij v okolje (redno spremljanje rezultatov in poročanje),
  • skrb za partnerski odnos z lokalnimi skupnostmi,
  • zagotavljanje pripravljenosti za ukrepanje ob izrednih razmerah,
  • stalno izboljševanje sistema ravnanja z okoljem,
  • skrb za kakovost pristaniškega prostora in njegovega naravnega okolja z ozelenitvami (na območju pristanišča imamo zasajenih več kot 2.000 dreves in grmovnic).

Skrb za okolje, varnost in zdravje pri delu je sestavni del politike vodenja ter organizacijske kulture naše družbe. Razvoj pristanišča in vse večji pretovor nam nalagata še večjo skrb za okolje in prostor, pri tem pa vzpostavljamo ravnotežje med okoljskimi, socialnimi vidiki in ekonomskimi zahtevami.

Koncept »zelenega« pristanišča bomo razvijali tudi v prihodnje zato je družba pripravila strategijo ravnanja z okoljem do leta 2030. Dostopna je v poglavju Ljudje in okolje/ Dokumenti in poročila.