»Priznam, da sem imel na novem dvigalu mehka kolena«